راهنمای نگارش مقالات جهت همایش روز حسابدار

از تمامی استادان و پژوهشگران گرامی که مقاله‌های خود را برای چاپ به این فصلنامه ارسال می‌کنند، تقاضا می‌شود، در تنظیم مقاله به موارد زیر توجه کنند.

1.شکل مقاله

مقاله درمحیط نرم‌افزاریWord2007، در اندازة صفحة A4(حاشیه‌ها از بالا 4، پایین 5/6، چپ 5/4 و راست 5 سانتی‌متر)، قلم فارسی متن B Nazanin با اندازه قلم : برای عنوان مقاله16 و برای نام نویسندگان 12 به صورت پررنگ (Bold)و وسط چین؛ قلم فارسی متنB Zar با اندازة قلم: برای قسمت چکیده 11، متن اصلی مقاله 12 ،پی نوشت 11،منابع 11،  واژه های کلیدی10 و محتوای فارسی نگاره ها10؛ فاصله بین خطوط یک سانتی متر وتورفتگی ابتدای هر پاراگراف معادل 0.3سانتی متر و ردیف شده(Justify)؛ قلم انگلیسی متنTimesNew Roman با اندازة قلم: برای عنوان انگلیسی(پررنگ) 14، چکیده انگلیسی 12، فرمول ها 11 (چپ چین) ،پی نوشت 11، منابع 11، محتوایانگلیسی نگاره ها 9، طبقه بندی موضوعی 8 ؛ عناوین نگاره ها و نمودارها ایتالیک وپررنگ(Bold) ، دارای فاصله 6 نقطه (pt)  قبلو بعد از نگاره و نمودار و به صورت وسط چین؛ حداکثر در 18 صفحه (شامل منابع و ماخذ)وبدون شماره گذاری صفحات، حروف‌چینی و فایل اصلی مقاله و فایل بدون نام نویسنده از طریقسامانه‎ی دریافت مقاله‌هاwww.jera.irارسال شود.تا جایی که ممکن است، در متن مقاله از عکس استفادهنشود و در صورت استفاده، عکس با کیفیت بالا و سیاه و سفید باشد.

٢.ساختار مقاله

2-1.صفحة جلد مقاله: این صفحه باید شامل موارد زیر باشد:

-عنوان کامل مقاله؛

-نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده‌ای که عهده‌دار مکاتبات است، با علامت ستاره مشخص شود)؛

- رتبةعلمی و نام مؤسسه یا دانشگاه یا محل اشتغال(به صورت فارسی و انگلیسی)، نشانی کامل نویسنده‌ایکه عهده‌دار مکاتبات است، شامل: نشانی پستی، شمارة تلفن، نمابر و نشانی پست‌ الکترونیک(برای تمام نویسندگان)؛

- درذکر نام نویسنده‌ها از القاب و عناوین استفاده نشود و فقط رتبة علمی و محل خدمت درجشود.

2-2.صفحة اول مقاله: عنوان و چکیدة مقاله به زبان فارسی. چکیده در چهار پاراگراف شامل موضوع و هدف مقاله، روش پژوهش، یافته های پژوهش، و نتیجه‌گیری و اصالت و افزوده آن به دانش(در مجموع حداکثر165 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر پنج واژه) و کد طبقه‌بندی JEL باشد. این کدگذاری برای طبقه‌بندی موضوعی در ادبیات اقتصادی طراحی شده است و جزئیاتِ نحوة استفاده از آن در پایگاه اینترنتی: <www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html>قابل دسترسی است.

2-3.صفحة دوم تا انتهای مقاله: این بخش باید دربردارندة موارد زیر باشد:

-روش پژوهش (شامل: روش پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات، فنون تجزیه و تحلیل و مدل آزمون فرضیه ها، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آن‌ها (می تواند در همان بخش مدل های آزمون فرضیه ارائه شود و در این صورت نیازی به تکرار ندارد) ، جامعة آماری،حجم نمونه و روش نمونه‌گیری)؛

- یافته‌های پژوهش (شامل: ارائه یافته‌ها، مقایسة آن با یافته‌های پژوهش‌های مذکور در پیشینه وتفسیر انطباق یا ناسازگاری یافته‌ها با پژوهش ها و نظریه‌ها)؛

- نتیجه‌گیری(شامل: خلاصة مسئله، ارائه خلاصة نتایج و نتیجه‌گیری کلی و ارائه پیشنهادها بر مبنای نتایج (توصیه های سیاستی صرفا در تحقیقات کاربردی ضرورت دارد)، و در صورت لزوم پیشنهادبرای پژوهش‌های آتی با توجه به محدودیت‌های پژوهش یا چگونگی توسعة پژوهش حاضر)؛

- فهرستمنابع.

- چکیده انگلیسی(که باید ترجمه مفهوم و روانی از چکیدهفارسی باشد).

3.ارجاع‌های درون‌متنی

به منظورارجاع‌های فارسی در متن مقاله از روش APA (ای.پی.ای) استفادهمی شود؛ به این ترتیب که :

-  نام خانوادگی نویسنده همراه با سال انتشار آن درمتن به صورت فارسی ارائه می شود و نیازی به ذکر معادل انگلیسی اسامی در پی نوشت نمیباشد. چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود از ویرگول (،) و چنانچه تعداد منابعمورد استناد بیش از یک عدد بود از نقطه ویرگول (؛) به منظور جدا سازی استفاده شود.

-  هر منبعی که در متن مقاله به آن اشاره می شود، بایداطلاعات کامل آن در فهرست منابع درج شود و به غیر از این منابع، منبع دیگری در فهرست منابع و ماخذ درج نشود.

در صورت نیازبه توضیحات لازم دربارة اصطلاح‌ها و یا ذکر معادل‌های انگلیسی واژه های درون متنی(به غیر از اسامی نویسندگان)، از پی‌نوشت استفاده شود. در متن به هیچ عنوان نباید عباراتو اصطلاحات انگلیسی ارائه شود، مگر در مورد فرمول ها و معادله ها.

4.فهرست منابع

برای تنظیم فهرست منابع،از روش ارجاع  APA(ای.پی.ای) استفاده می شود؛ به این ترتیب که ابتدامنابع فارسی و پس از آن منابع انگلیسی، به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر ذکر و شماره گذاری می شود:

4-1.کتاب: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده.(نقطه و یک فاصله) (سال انتشار).(نقطه و یک فاصله)نام کتاب با حروف ایتالیک،(ویرگول و یک فاصله) نام مترجم،(ویرگول و یک فاصله) محل انتشار(دو نقطه و یک فاصله) نام انتشارات.(نقطه)

4-2.مقاله: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده. (نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار). (نقطه ویک فاصله) عنوان مقاله.(نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره (شماره)با حروف ایتالیک،(ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع –(خط فاصله) پایان مقاله.(نقطه)

4-3.مقالات برخط: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده. (نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار). (نقطه ویک فاصله) عنوان مقاله.(نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره (شماره)با حروف ایتالیک،(ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع – (خط فاصله) پایان مقاله.(نقطه ویک فاصله) دریافت شده از(دونقطه و یک فاصله) آدرس سایت

4-3.گزارش‌ها و سایر منابع: در این‌باره نیز اطلاعات کافی و کامل ارائه شود.

-درفهرست منابع چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود، اسامی آن ها با استفاده ازنقطه ویرگول (؛) جدا شود.

- فهرست منابع نیازمند شماره گذاری نمی باشد. چنانچه بیش از یک عنوان از یک یا چند نویسنده مورد استناد قرار گرفته باشد، علاوه بر رعایت ترتیب حروف الفبا، ترتیب سال انتشار نیزرعایت شود؛ به این صورت که کتاب یا مقاله ایکه زودتر (قدیمی تر) انتشار یافته است، در فهرست زودتر درج می شود. به منظور جلوگیری از بروز اشتباه بین منابع مختلف درج شده در فهرست، شروع هر منبع بدون تورفتگی یا بیرونزدگی خواهد بود و چنانچه عبارت طولانی شد، ادامه با تو رفتگی (با استفاده از تکنیکHanging) 0.5 سانتی متر می باشد.

5.نمودارها ، نگاره‌ها و فرمول ها

عنوان نمودارها در زیر و عنوان نگاره‌ها در بالای آن‌هادرج شود. بهتر است نمودارها و نگارهها، در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده، درج شوند. برای شماره‌گذاری ازشمارة ١ (عددی و داخل پرانتز، مانند نگاره (1)) تا... استفاده شود. داخل نگاره ها بایدبه فارسی نوشته شود و درشرایط استفاده ممیز، از به‎کاربردن نقطه به‎جای ممیز خودداری گردد؛ در صورتضرورت ضمن درج عنوان فارسی متغیر ها، یک ستون می تواند به نمادهای مورد استفاده برایمتغیر به زبان انگلیسی به گونه ای که در معادله ها و مدل ها استفاده شده اختصاص یابد.عناوین ستون ها در نگاره ها، به صورت وسط چین بوده و سطر اول هر نگاره که شامل عناوین ستون هاست با رنگ طوسی و درجه روشنی 2 نمایش داده شود. برای اشاره به محتوای نگاره‌هاو نمودارها در متن، می بایست با استفاده از شماره آن ها، ارجاع مناسب صورت گیرد. فرمولها نیز در جداولی دو ستونی به صورت خطوط نامرئی (NoBorder) ارائه و به صورت مدل (1) (عددی و داخل پرانتز)تا ... شماره گذاری شوند.

6. پینوشت ها

اصطلاحات انگلیسی و برخی توضیحات لازم در پی نوشت(نه زیر نویس) و به صورت جدول چهار ستونی(شامل شماره پی نوشت و محتوای پی نوشت) باخطوط نامرئی (No Border) ارائه شود.شماره گذاری پی نوشت ها به صورت متنی و بدون استفاده از تکنیک EndNote در ورد درج شود.

7.سایرنکات

-قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و ... نیازی به فاصله نیست، اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.

- هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفادهکنید.

- معادل های انگلیسی عناوین علمی نویسندگان به شرح نگاره زیر می باشد:

معادل انگلیسی   عناوین
 .BSc  کارشناس
 MSc.Student  دانشجوی کارشناسی ارشد
 .MSc  کارشناسی ارشد
 Ph.D. Student  دانشجوی دکترا
 .Ph.D  دکترا
.Assistant Prof  استادیار
 .Associate Prof  دانشیار
 .Prof  استاد