ویژگی های متمایز و محتوای همایش

1-حضور اندیشمندان و نظریه پردازان داخلی از طریق سفارش مقاله و ارایه سخنرانی

2-مشارکت اندیشمندان در حوزه های مختلف از دانشگاه های برتر کشور در داوری وگزینش مقالات

3-ارایه، نقد وبررسی رساله های دانشجویان دکترای حسابداری و مالی با حضور اساتید برجسته  

4-حضور و مشارکت سازمان های اصلی و اثرگذار، انجمن های صنفی و علمی نظیر جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابداری ایران یا انجمنحسابرسان داخلی، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 

5- ایجاد نمایشگاه تخصصی از کتب ومجلات

6-اعطای گواهینامه توسط دانشگاه الزهراء به شرکتکنندگان

7-چاپ مقاله های برتر همایش در مجموعه چکیده مقالاتدانشگاه الزهراء (س)