مخاطبان اصلی همایش

1-   پژوهشگران، اساتید، تدوین کنندگان استانداردهای  حسابداری و حسابرسی ودانشجویان

2-  مدیران ارشد مالی- حسابداري- حسابرسي، حسابرسان داخلي و مستقل، دیگر اعضای شاغل در حرفه