ضرورت همایش

1-  هم اندیشی دانشگاهیان و حرفه برای ایجاد زبان مشترک و دیدگاه های مشابهدر  جهانی شدن حسابداری

2-  افزايش توانمندی و کسب مهارت حسابداران، حسابرسان، کارشناسان و اعضای حرفه ودانشجویان و استادان

3-  اطلاع از آخرین نظریه ها، یافته ها و تجارب برتر دانشگاهیان و اعضای حرفهدرباره جهانی شدن حسابداری

4-  ایجاد نگرش مثبت در جامعه نسبت به روند پذیرش استانداردها و جهانی شدن

5-  اعتلای اثربخشی حرفه حسابداری و حسابرسی در راستای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی

6-  ایجاد ارتباطموثر دانشجویان با اساتید و اعضای حرفه