محورهای همایش

1-جهانی شدن، اقتصاد مقاومتی و حسابداران

2-جهانی شدن، حسابداری و پذیرش استانداردهایبین المللی

3-پیاده سازی استانداردهای بین المللی درسطح شرکت های ایرانی

4- حرفه حسابداری ایران پس پیوستن بهسازمان تجارت جهانی

5-حضور موسسات حسابرسی ایرانی در بازارجهانی

6-شراکت خارجی و فرانشیز در حسابرسی:تجربه های موفق

7- حضور حسابداران ایرانی در عرصه جهانی

8- نقش حسابداران در حضور شرکتهای ایرانیدر عرصه بین المللی

9-جهانی شدن و حرفه حسابرسی

10- جهانی شدن و نظام آموزشی حسابداران

11- جهانی شدن و تنوع خدمات حرفه ایحسابداران