اهداف همایش

1-  بزرگداشت و تکریم حسابداران پیشکسوت، موفق و برگزیده

2-  بررسی تاثیرجهانی شدن بر حرفه حسابداری و حسابرسی و نقش حسابداران

3-  تبیین نقش حرفهو حسابداران در روند جهانی شدن

4-  بررسی تاثیراتپذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بر ایران و رابطه ی آن با اقتصاد مقاومتی

5-  بررسی فرصت هایحضور حسابداران در عرصه جهانی 

6-  بازنگری دررساله های دکتری و کاربردی کردن پژوهش های حسابداری

7-  تعامل بیندانشجویان دکتری و ارشد با استادان و حرفه ای ها و ایجاد شبکه ی ارتباطی برایبهبود همکاری های آتی

8-  نقد و بررسیرساله های درجریان انجام