مراسم اختتامیه - 4 خرداد 1391- سالن تورانی :

17:10- 17:00    قرائت قطعنامه همایش توسط دبیر علمی همایش

17:20-17:10     جمع بندی همایش و اعلام محل پیشنهادی همایش یازدهم

17:30- 17:20    معرفی کوتاه میزبان همایش یازدهم

18:00- 17:30    اجرای برنامه توسط گروه هنری دانشگاه الزهرا (س)