روز پنج شنبه- 4 خرداد 1391

مکان: دانشگاه الزهرا (س)

نشست اول

نشست دوم

نشست سوم