ضمن تشکر از کلیه ی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیزی که برای همایش مقاله ارسال نموده اند ، لیست نهایی مقالات پذیرفته شده به ترتیب تاریخ پذیرش به شرح زیر اعلام می گردد

لازم به ذکر است که متن کامل این مقالات به صورت الکترونیکی در لوح فشرده ی مقالات همایش منظور خواهد شد. برای دیگر پژوهشگرانی که به دلیل سیاست کمیته ی علمی مبنی بر پذیرش صرفا دو مقاله ، مقالات دیگر آن ها پذیرش نشده است و هم چنین عزیزانی که مقالات آن ها طبق نظر داوران نیاز به کار بیشتر و تکمیل مقاله داشته ، آرزوی موفقیت نموده و امیدواریم که نتایج کار آن ها را در کنفرانس ها و مجلات دیگر مشاهده کنیم

صفحه دوم        مقالات انگلیسی