کمیته علمی

مسئولیت: تعیین محتوای علمی ومباحث قابل طرح در همایش و مدیریت فرآیند داوری مقاله های سفارشی و اعلان عمومی

1-  دبیرکمیته علمی:    

دبیر هم اندیشی دانشجویان دکتری؛ دکتر شهناز مشایخ،‌ (عضوهیأت علمی و مدیر گروه حسابداری دانشگاه الزهراء)

دبیر همایش؛ دکتر سیدعلیحسینی (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء)

2- اعضای کمیته علمی:


§     دکتر علی رحمانی(عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)

§     دکتر رضوان حجازی (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)

§     دکتر آزاده مداحی (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)

§     دکتر اعظم ولی زاده(عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء)

§     دکتر پریسا سادات بهبهانی نیا(عضو هیأت علمی دانشگاهالزهراء)

§     دکتر بهرام هاتفی(استاد مدعو دانشگاه الزهراء)

§     دکتر غلامرضا سلیمانی امیری(عضو هیأت علمی دانشگاهالزهراء)

§     دکتر مهناز ملا نظری(عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء)

§     دکتر سیداحمد خلیفه سلطانی(عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء)

§     دکتر محمد رضایی(عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی)

§     دکتر احمد ناصری (عضو هیات علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان)

§     دکتر ساسان مهرانی(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

§     دکتر کاوه مهرانی(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

§     دکتر محمد حسین قائمی (عضو هیات علمی دانشگاه بین المللیامام خمینی)

§     دکتر بیتا مشایخی(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

§     دکتر جعفر باباجانی(عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

§     دکتر بهروز خدارحمی(عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)