کمیته اجرایی

مسئولیت: برگزاری، مثل تدارک محل و سایت همایش، هماهنگی نمایشگاه های حاشیه ای همایش،تبلیغ و اعلان عمومی، ثبت نام، تدارک بسته همایش و پذیرایی از شرکت کنندگان.همچنین این کمیته فعالیت های مربوط به برنامه ریزی فرآیند امور، اخذ مجوزهای لازمو پیگیری مکاتبات برای جلب حمایت های مالی را برعهده دارد. 

        دبیران اجرایی
روز اول(هم اندیشی)؛ سرکار خانم دکتر بهبهانی نیا،  سركار خانم دكتر آزاده مداحی ‌ (اعضای هیأت علمیدانشگاه الزهراء)

اعضای کمیته اجرایی 

پرستو مصطفایی

زینب لطفی

سحر نجفی

شیدا نایب محسنی

صونا علیزاده

فاطمه قشقایی

هانیه حکمت

دانشجویان منتخبدکتری ورودی 95

و اعضای انجمنعلمی دانشجویی حسابداری دانشگاه الزهرا (س)