موضوعات محوری همایش

اگر چه مقالات در موضوعات مختلف حسابداری و با روش شناسی های متنوع قابل پذیرش می باشد، ولی موضوع محوری همایش دهم بررسی وضعیت آموزش و پژوهش حسابداری در ایران، چشم انداز آن و  چالش ها و فرصت های پیشرو است. بنابر این مقالات مرتبط با موضوع محوری در اولویت ارائه قرار خواهند گرفت. برخی از زمینه های پیشنهادی در این خصوص به شرح زیر است:

1. کیفیت آموزش حسابداری (در یک یا چند مقطع تحصیلی دانشگاهی)

2. چشم انداز دانشکده های حسابداری ایران در سال 1404

3. اهمیت تدوین برنامه های پنج ساله در گروه های حسابداری

4. اعتباردهی (Accreditation شامل AACSB آمریکایی یاEQUIS  اروپایی) آموزش حسابداری در مؤسسات آموزش عالی

5. افزایش ظرفیت دوره کارشناسی و چالش های آتی در بازار کار حسابداری

6. تخصصی سازی آموزش حسابداری: امکانات، مزایا، معایب

7. توانمند سازی فارغ التحصیلان حسابداری برای بازار کار آتی

8. آموزش های دانشگاهی و تنوع فرصت های شغلی

9. وضعیت اساتید حسابداری: هرم رتبه علمی، چالش های ارتقا و شرایط کاری

10. چگونگی پاسخ گویی به افزایش تقاضای تحصیلات تکمیلی حسابداری: فرصت ها و   چالش ها

11. خصوصی سازی آموزش عالی و توسعه آموزش حسابداری

12. امکان سنجی به کار گیری استانداردهای هیأت بین المللی آموزش حسابداری در ایران

13. امکان سنجی استقرار سیستم اعتبار دهی (Accreditation ) آموزش حسابداری در ایران بر مبنای تجارب آمریکایی یا اروپایی

14. بازنگری متون، محتوا و برنامه های آموزش و درس دانشگاهی حسابداری با اولویت نیاز بازار کار

15. تقویت و گسترش تحصیلات تکمیلی و نیاز بازار کار

16. تدوین شاخص های کیفی ارزیابی آموزش حسابداری

17. زنان، آموزش حسابداری و بازار کار

18. طراحی رشته های تخصصی حسابداری متناسب با نقش زنان: توازن زندگی کاری و خانوادگی

19. کرسی های نظریه پردازی، نقد و آزاد اندیشی در رشته حسابداری

20. رتبه بندی دوره های آموزش عالی حسابداری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

21. آئین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی و تناسب آن با وضعیت اساتید حسابداری

22. نقش ارتباطات علمی دانشکده های حسابداری داخل با مراکز آموزش و تحقیقات معتبر خارج کشور به منظور روز آمد کردن آموزش و پژوهش حسابداری

23. ضرورت ایجاد پژوهشکده های تخصصی حسابداری

24. گسترش پژوهش های حسابداری: فرصت ها و تهدید ها

25. نیاز سنجی آموزش عالی و پژوهش در رشته حسابداری

26. توسعه مجلات علمی- پژوهشی در حسابداری: روش ها، امکانات، مشکلات

27. ارزیابی نظام فعلی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات علمی- پژوهشی حسابداری

28. جایگاه حسابداری در نقشه جامع علمی کشور و سند تحول علمی

29. پژوهش های تقاضا محور در رشته حسابداری   

30. فرصت ها و چالش های برنامه پنجم برای آموزش، پژوهش و حرفه حسابداری

31. مطالعه تطبیقی آموزش حسابداری در ایران و کشورهای پیشرو

32. جایگاه سازمانی حسابداران آموزش دیده ایرانی در شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی و خارجی

33. پیشینه آموزش حسابداری در ایران و تحولات به وقوع پیوسته

34. آینده آموزش حسابداری در ایران: فرصت‌ها و تهدیدها

35. بررسی اثربخشی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری در رشته حسابداری

36. تحقیقات حسابداری در ایران: نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها

37. ارتباط دانشکده های حسابداری با صنعت در ایران

38. آموزش های حرفه ای حسابداری (مانند ACCA-CIMA-CFA ) در دانشگاه ها: فرصت ها و چالش ها

39. پذیرش دانشجویان خارجی در دانشکده های حسابداری

  • به هر حال همایش از هر مقاله ای که مرتبط با حوزه حسابداری و علوم مالی باشد، استقبال می کند و چون همایش را محل مناسبی برای تضارب آرا می داند، فرصت طرح ایده های جدید را فراهم می کند.