نحوه ی ارسال مقالات

پژوهشگران علاقه مند به ارائه ی مقالات خود در کنفرانس ، باید مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 15/01/1391 به آدرس ایمیل کنفرانس iac.alzahra@yahoo.com  ارسال کنند.

 کلیه مقالات توسط هیئت داوران مورد داوری قرار گرفته ،سپس اطلاع رسانی در مورد نحوه ی ارائه ی مقالات انتخابی صورت خواهد گرفت.