پذیرش مقالات

از پژوهشگران و اندیشمندان دعوت می‌شود، مقالات خود رادر رابطه با همایش روز حسابدار در هر یک از محورهای زیر به پست الکترونیکی saas.alzahra@gmail.com  ارسال فرمایند: 
 

۱. جهانی‌شدن: اقتصاد مقاومتی و حسابداران

۲. جهانی‌شدن حسابداری و پذیرش IFRS

۳. پیاده‌سازی IFRSدر سطح شرکت‌های ایرانی

۴. حرفه حسابداری ایران پس از پیوستن به سازمانتجارت جهانی

۵. حضور موسسات حسابرسی ایران در بازار جهانی

۶. شراکت خارجی و فرانشیز در حسابرسی: تجربه‌هایموفق

۷. حضور حسابداران ایرانی در عرصه جهانی

۸. نقش حسابداران در حضور شرکت‌های ایرانی درعرصه بین‌المللی

۹. جهانی‌شدن و حرفه حسابرسی

۱۰. جهانی‌شدن و نظام آموزشی حسابداران

۱۱. جهانی‌شدن و تنوع خدمات حرفه‌ای حسابداران

همچنین دانشجویان دکتری که پروپوزال آنها جهت بررسی در هم‌اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری ارائه می‌شود، نیز پروپوزال خود را به پست الکترونیکی saas.alzahra@gmail.com حداکثر تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ارسال نمایند، ضمن آنکه در موضوع ایمیل ارسالی عنوان پروپوزال را قید نمایند.