نحوه ثبت نام :

با عنایت به امکانات  و محدودیت های دهمین کنفرانس ملی حسابداری ، ازتمامی متقاضیان شرکت در کنفرانس استدعا دارد ثبت نام اینترنتی به عمل آورند .

اساتید  دانشگاه ها ، پژوهشگران ، مدیران عامل ،اعضای هیئت مدیره و کارشناسان ارشد شرکت ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها می توانند جهت شرکت در کنفرانس ثبت نام کنند. قابل ذکر است کارت دعوت برای  ثبت نام کنندگان بر اساس اولویت ثبت نام، ارسال خواهد شد. یادآوری می شود کارت دعوت مدیران شرکت ها به آدرس شرکت، اساتید دانشگاه ها به آدرس دانشگاه  و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به نشانی مدیر گروه مربوط ارسال خواهد شد.

با توجه به محدودیت ظرفیت ، در صورت لزوم ، انتخاب دانشجویان توسط مدیر گروه دانشگاه مربوط  انجام خواهد شد.

توجه: متقاضيان شركت در كنفرانس ، ابتدا بايد با كليك بر روی تصوير فوق ، ثبت نام اوليه به عمل آورند و سپس از طريق منوی ثبت نام و پروفايل شخصی ، اطلاعات خود را تكميل كنند.