کمیته علمی همایش

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سمت در همایش

نام دانشگاه

1

دکتر شهناز مشایخ

دکتری

حسابداری

دبیر علمی همایش

دانشگاه الزهراء(س)

2

دکتر علی رحمانی

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه الزهراء(س)

3

دکتر ساسان مهرانی

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه  تهران

4

دکتر جعفر باباجانی
دکتری حسابداری عضو کمیته علمی دانشگاه علامه طباطبائی

5

دکتر محمد نمازی  دکتری حسابداری عضو کمیته علمی دانشگاه شیراز

6

دکتر اسفندیار ملکیان

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه مازندران

7

دکتر غلامرضا کردستانی

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

8

دکتر احمد ناصری

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

9

دکتر داریوش فروغی 

دکتری حسابداری عضو کمیته علمی دانشگاه اصفهان

10

دکتر محمدرضا عباس ‎زاده

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه فردوسی مشهد 

11

دکتر امید پورحیدری

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان