دبیر اجرایی همایش

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سمت در همایش

نام دانشگاه

دکتر پریسا سادات بهبهانی ‎نیا

دکتری

حسابداری

دبیر اجرایی همایش

دانشگاه الزهراء(س)

 

 

 اعضای کمیته اجرایی همایش

نام و نام خانوادگی

شرح

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

فاطمه مرشدی

دانشجوی دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهراء(س)

فرزانه کیماسی

دانشجوی دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهراء(س)

فاطمه دانشیار

دانشجوی دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهراء(س)

الهه احمدی امین 

دانشجوی دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهراء(س)

طیبه جمشیدی

دانشجوی دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهراء(س)

سارا رازانی

دانشجوی دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهراء(س)

مریم السادات طباطبائیان  

دانشجوی دکتری 

حسابداری 

دانشگاه الزهراء(س)

 

با همکاری اعضای انجمن علمی-دانشجویی حسابداری دانشگاه الزهرا(س)