اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی، دانشجویان سایر دانشگاه ها و سایر حسابداران و حسابرسان علاقمند 

می توانند طبق تعرفه های اعلام شده در بخش اخبار همایش جهت حضور در همایش حسابداران و آموزش های دانشگاهی از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند


لینک ثبت نام اعضای جامعه حسابداران رسمیلینک ثبت نام دانشجویان سایر دانشگاه هالینک ثبت نام حسابداران، حسابرسان و سایر علاقمندانلینک ثبت نام گروهی

 

اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

می توانند بصورت رایگان جهت حضور در همایش حسابداران و آموزش های دانشگاهی 

از طریق لینک زیر ثبت نام کنند


 لینک ثبت نام اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه هالینک ثبت نام دانشجویان و دانش آموختگان  دانشگاه الزهرا