تاریخ آغاز ثبت نام متقاضیان:            1398/08/01

تاریخ پایان ثبت نام متقاضیان:           1398/09/01

زمان برگزاری همایش:                   1398/09/14

 مهلت ثبت نام تا تاریخ 12 آذرماه تمدید شد